Nhảy đến nội dung

Action verb definition, usages and examples

3.7
(17 votes)

Action verbs, also known as dynamic verbs or active verbs, are words that express actions, movements, or processes that can be performed by a...

IELTS Grammar

05/25/2023

Danh từ ghép mở (Open Compounds) định nghĩa và ví dụ

3.4
(9 votes)

Danh từ ghép mở là dạng danh từ ghép trong tiếng Anh có khoảng trống ở giữa các phần. Trong đó danh từ thứ nhất...

IELTS Grammar

05/25/2023

Danh từ ghép nối (Hyphenated Noun Compounds) định nghĩa và ví dụ

3.3
(9 votes)

Danh từ ghép nối là danh từ có dấu gạch ngang giữa các từ dùng để cấu tạo. Danh từ ghép nối này không có quy...

IELTS Grammar

05/25/2023

Danh từ ghép đóng (Closed or Solid Noun Compounds) định nghĩa và ví dụ

5.0
(2 votes)

Danh từ ghép đóng là danh từ ghép trong tiếng Anh được viết liền, không có khoảng cách, không có dấu gạch ngang...

IELTS Grammar

05/25/2023

Danh từ ghép (Compound Nouns) định nghĩa, cách sử dụng và ví dụ

4.5
(2 votes)

Danh từ ghép là một loại từ được tạo ra bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều từ riêng lẻ để tạo thành một...

IELTS Grammar

05/25/2023

Collective noun (danh từ tập hợp) là gì? Cách sử dụng và ví dụ

2.7
(3 votes)

Collective noun (danh từ tập hợp) là một loại danh từ đặc biệt được sử dụng để chỉ đến một tập thể, nhóm...

IELTS Grammar

05/25/2023

Dạng số nhiều (plular form) và dạng sở hữu (possessive form) của danh từ

5.0
(1 votes)

Hãy cùng tìm hiểu định nghĩa và ví dụ về dạng số nhiều và dạng sở hữu của danh từ trong tiếng Anh

IELTS Grammar

05/25/2023

Danh từ không đếm được (uncountable nouns)

3.8
(4 votes)

Danh từ không đếm được (uncountable nouns) là loại danh từ trong tiếng Anh không thể được đếm hoặc đếm số lượng...

IELTS Grammar

05/25/2023

Danh từ đếm được (countable nouns)

3.6
(5 votes)

Danh từ đếm được là loại danh từ mà ta có thể đếm được và chúng có số ít và số nhiều. Chúng đại diện...

IELTS Grammar

05/25/2023

Danh từ trừu tượng (abstract nouns) định nghĩa, cách sử dụng và ví dụ

4.5
(4 votes)

Trong ngữ pháp tiếng Anh, danh từ trừu tượng (abstract nouns) là một loại danh từ dùng để chỉ ý tưởng, tình cảm,...

IELTS Grammar

05/25/2023

Notifications
Thông báo