Nhảy đến nội dung

Điều khoản & Điều kiện

Cập nhật lần cuối: ngày 30 tháng 4 năm 2016

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này (“Điều khoản”, “Điều khoản và Điều kiện”) trước khi sử dụng trang web https://ieltsonlinetests.com

Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn tùy thuộc vào việc bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ khác.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của điều khoản thì bạn không thể truy cập Dịch vụ.

Tài khoản

Khi bạn tạo tài khoản với chúng tôi, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật mọi lúc. Việc không làm như vậy cấu thành vi phạm Điều khoản, có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn trên nền tảng của chúng tôi bị dừng hoạt động ngay lập tức.

Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ và cho bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào thông qua mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu của bạn là với Dịch vụ của chúng tôi hay dịch vụ của bên thứ ba.

Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi biết về bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Liên kết khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi.

IELTS Online Tests không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc hành vi của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng IELTS Online Tests sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ có sẵn hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ khác.

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

Chấm dứt điều khoản

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu bạn vi phạm các Điều khoản.

Tất cả các điều khoản về bản chất vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn, các điều khoản về quyền sở hữu, tuyên bố từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu bạn vi phạm các Điều khoản.

Khi chấm dứt, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ ngay lập tức chấm dứt. Nếu bạn muốn hủy tài khoản của mình, bạn chỉ cần ngừng sử dụng Dịch vụ.

Luật chi phối

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo Luật Anh và thẩm quyền độc quyền của các tòa án của Anh và xứ Wales, bất kể xung đột của các quy định pháp luật.

Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị tòa án cho là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi, đồng thời thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đây về Dịch vụ.

Thay đổi

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là quan trọng, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi các sửa đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ.

Nội dung người dùng

Người dùng của chúng tôi có thể đăng, tải lên và / hoặc đóng góp nội dung cho Dịch vụ (có thể bao gồm, ví dụ: hình ảnh, văn bản, tin nhắn, thông tin, danh sách tổng hợp và / hoặc các loại nội dung khác). Để tránh nghi ngờ, “Nội dung Người dùng” bao gồm bất kỳ nội dung nào như vậy được đăng lên trang web IELTS Online Tests.

Bạn cam kết rằng, đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào bạn đăng trên web của chúng tôi, (1) bạn có quyền đăng Nội dung Người dùng đó, và (2) Nội dung Người dùng đó hoặc việc sử dụng Nội dung Người dùng đó trên web như được quy định trong Điều khoản, không vi phạm các Điều khoản, luật hiện hành hoặc sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn), công khai, nhân cách hoặc các quyền khác của người khác hoặc bất kỳ liên kết hoặc chứng thực nào bằng thông tin của bất kỳ nghệ sĩ, ban nhạc, nhãn hiệu, tổ chức hoặc cá nhân mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ cá nhân hoặc tổ chức đó.

IELTS Online Tests có thể, nhưng không có nghĩa vụ giám sát, xem xét hoặc chỉnh sửa Nội dung Người dùng. Trong mọi trường hợp, IELTS Online Tests có quyền xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung Người dùng nào vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, theo quyết định riêng của IELTS Online Tests, khi người dùng vi phạm Điều khoản. IELTS Online Tests có thể thực hiện những hành động này mà không cần thông báo trước cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Việc xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào Nội dung Người dùng sẽ do chúng tôi quyết định.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung Người dùng mà bạn đăng. IELTS Online Tests không chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến ​​nào có trong Nội dung Người dùng. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG NẾU CÓ AI KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA NGƯỜI DÙNG MÀ BẠN ĐĂNG, THEO PHẠM VI CÓ THỂ THEO PHÁP LUẬT ĐỊA PHƯƠNG, BẠN SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (BAO GỒM PHÍ VÀ CHI PHÍ LUẬT SƯ) PHÁT SINH.

Yêu cầu gỡ nội dung

Chúng tôi sẽ phản hồi các yêu cầu gỡ xuống hợp pháp và chúng tôi giữ quyền xóa nội dung của người dùng trên trang web mà chúng tôi cho là vi phạm bản quyền của người khác. Nếu bạn biết nội dung của người dùng trên web của chúng tôi vi phạm quyền bản quyền của bạn, bạn có thể gửi yêu cầu gỡ xuống có định dạng phù hợp (xem bên dưới).

Chữ ký điện tử hoặc vật lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu; xác định tác phẩm có bản quyền bị khiếu nại là đã bị vi phạm, hoặc danh sách đại diện của các tác phẩm đó; link hoặc vị trí trên Internet của các tài liệu bị cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm hoặc thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi xác định vị trí của tài liệu; tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu bị tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và tuyên bố của bạn rằng thông tin trên trong khiếu nại của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Notifications
Thông báo